ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 4.1.1 και 4.1.3

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ δημοσίευσε την πρόσκληση των Σχεδίων Βελτίωσης που αφορά

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 60 ετών και νομικά πρόσωπα οι οποίοι έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ κατά το 2017.

Για να δείτε τις εξειδικευμένες ενημερώσεις της ENERGY FINANCIAL GROUP για την Δράση 4.1.1., παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ, ενώ για την Δράση 4.1.3. παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ.