Ανακοίνωση δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης CLLD – LEADER

«Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» στην περιοχή της Βορείας Πελοποννήσου

Ενίσχυση υφιστάμενων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής του Τοπικού Προγράμματος CLLD–LEADER Βόρειας Πελοποννήσου.

Με την παρούσα δράση, δύναται να χρηματοδοτηθούν πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

 

Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση του προγράμματος από την Energy Financial Group πατήστε εδώ.