Ανακοίνωση έναρξης υποβολών ΣΤ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο ΣΤ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και του καθεστώτος ενίσχυσης “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων”.

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον ΣΤ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 10.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Λήξη υποβολών την 31 Μαρτίου 2021

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς της “Γενικής Επιχειρηματικότητας” πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς των “Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων” πατήστε εδώ.

ΝΕΑ Προθεσμία λήξης υποβολών στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προθεσμία λήξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2020 δεν θα παραταθεί.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» πατήστε εδώ.

Για την εξειδικευμένη ενημέρωση της Energy Financial Group για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» πατήστε εδώ.

Προθεσμία λήξης υποβολών Επενδυτικών Projects υπαγόμενα στον Αναπτυξιακό Νόμο

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε την προθεσμία λήξης υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/16 που εκπνέει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020
δεν θα παραταθεί.

Θα ακολουθήσει την 1 Αυγούστου νέα προκήρυξη των δύο καθεστώτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως τις 30 Οκτωβρίου 2020.

Ολοκληρωμένος Έλεγχος Αναπτυξιακών Νόμων

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχοντας Διαχειριστεί και Ολοκληρώσει αξιοσημείωτο αριθμό Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016

Διαθέτει: Όλο το φάσμα των Εμπειρογνωμόνων ( Ειδικότητα Πολιτικού Μηχ/κού , Μηχανολόγου Μηχ/κού, Μηχ/κού Εκτιμητή, Ενεργειακού Μηχ/κού, Υγιειoνολόγου, Λογιστή Α΄ κλπ) που απαιτούνται για την εκπόνηση των απαραίτητων Βεβαιώσεων Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου καθώς και

Συνεργάζεται: Με Ορκωτούς Ελεγκτές / Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 4449/2017

Διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την Ομαλή και Έγκαιρη Ολοκλήρωση και Εκταμίευση των επιχορηγούμενων Επενδυτικών Σχεδίων.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Δ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Δ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος “ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”.

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον Δ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Β’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Β’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/16 δίνει τη δυνατότητα τόσο σε υφιστάμενες, όσο και νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, της μεταποίησης και της πρωτογενούς παραγωγής, να υλοποιήσουν επενδυτικές πρωτοβουλίες ίδρυσης, επέκτασης ή εκσυγχρονισμού Tουριστικών Mονάδων, κερδίζοντας επιδότηση μέχρι και 3 Eκ. Ευρώ.

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων για τα Καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Από την Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ανακοινώνεται ότι λόγω του συνεχιζόμενου αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Λόγω πολύ αυξημένου επενδυτικού ενδιαφέροντος, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, να δώσει παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Nόμου 4399/2016 μέχρι:

-15 Ιανουαρίου 2020 για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα» και την «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

-και 28 Φεβρουαρίου 2020 για τις «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».

Νέες θετικές αλλαγές για τον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 & Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία έχουν υπαχθεί στους ν.3299/04 & ν.3908/11

Σύμφωνα με το νόμο 4399/2016 που τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, ψηφίσθηκαν βελτιωτικές αλλαγές αναφορικά με τις διαδικασίες Ελέγχου και Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Νόμων.

Επιπροσθέτως, με νομοθετική πράξη που προωθεί το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, παρατείνεται η Προθεσμία Ολοκλήρωσης Επενδυτικών Σχεδίων του Ν. 3299/2004 (Α’ 261) και του Ν. 3908/2011 (Α΄ 8).

Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία άμεσα πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Υπαγωγής στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του ν.4399/2016 έως τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε εδώ , για τη σχετική απόφαση.