«Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» Μεσαίων Επιχειρήσεων | ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΣΠΑ 2014-2020 παραμένει ανοιχτό προς Υποβολές Επενδυτικών Σχεδίων

Η συγκεκριμένη δράση προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ, αφορά επενδύσεις στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης και πιστοποίησης. Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων έχει ορισθεί η 27 Ιουνίου, τα επενδυτικά σχέδια μπορεί να είναι από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ ενώ επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας και δραστηριοποιούνται στους εξής κλάδους (κατά προτεραιότητα): αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, ενέργεια, εφοδιαστική αλυσίδα, πολιτιστικές και Δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, τουρισμός, τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία και υλικά – κατασκευές.

  • Για να δείτε την εξειδικευμένη ενημέρωση της ENERGY FINANCIAL GROUP, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε εδώ

ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέες ημερομηνίες υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη»

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες Υποβολών του Προγράμματος «Εργαλειοθήκη» έχουν αλλάξει κατόπιν της από 05/02/2019 Τροποποίησης

  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας – Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» ορίζεται η 20-02-2019 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την εν λόγω τροποποίηση πατήστε εδώ.
  • Η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής Υποβολής για το Πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση» ορίζεται η 27-02-2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 09-05-2019. Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας αναφορικά με την τροποποίηση πατήστε εδώ.

Global World & Greek brief Macroeconomic Review January – February – March 2019

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση σας ανακοινώνει την αντίληψή της για τα Ελληνικά και Διεθνή Mακροοικονομικά Mεγέθη του πρώτου 3μήνου για το 2019.

Για να κατεβάσετε το Global Economy Review που αφορά στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο – Μάρτιο 2019 πατήστε εδώ.

Έκδοση Οικοδομικών Αδειών με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»

Η διαδικασία Υποβολής, Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών βάσει του Νέου Νόμου 4495/2017 έχει αλλάξει.
Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωση σας.

Παράταση για Ειδικό Σήμα Λειτουργίας & Τροποποίηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Μέχρι 31-10-2019 όλα τα ξενοδοχεία υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 216/2015 όπως τροποποιείται με την 17352/2018. Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωσή σας.

GDPR «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων»

 

Ο GDPR (General Data Protection Regulation) «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ», η οποία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997
Αφορά όλες τις επιχειρήσεις, (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) που με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα εργαζομένων, συνεργατών, πελατών, ή άλλων φυσικών προσώπων. Δηλαδή αφορά σχεδόν το σύνολο των επιχειρήσεων.
Ο «κανονισμός» είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος (δηλαδή δεν απαιτείται ειδική προσαρμογή της Εθνικής Νομοθεσίας). (άρθρο 83 του «Κανονισμού»).

[Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016]

Για την ενημέρωση σας πατήστε εδώ

Ανακοίνωση έναρξης υποβολών Γ’ Κύκλου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 (ΚΑΘΕΣΤΩΣ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»)

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων στο Γ’ Κύκλο Αναπτυξιακού Νόμου 4399/16 , στα πλαίσια του καθεστώτος «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Με τη «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, στον οποίο μπορεί να υπαχθεί μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων από το σύνολο των επιλέξιμων νομικών προσώπων αξιοποιώντας, υπό προϋποθέσεις, διάφορα είδη ενισχύσεων.

Με τον Γ’ Κύκλο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπονται ενισχύσεις έως 55% ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης.

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε έργο είναι τα 5.000.000 €. Το υπόλοιπο μπορεί να καλυφθεί είτε από ίδια κεφάλαια είτε από εξωτερική χρηματοδότηση ή και από συνδυασμό των δύο.

Για να δείτε τη σχετική Ανακοίνωση πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.

Προκήρυξη Νέων Δράσεων ΕΣΠΑ 2014-2020

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση Υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 60 εκατομμύρια Ευρώ (20 εκατομμύρια ανά κλάδο).  Πατήστε εδώ για το Έντυπο Ενημέρωσής μας.

 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» αποτελεί εργαλείο Χρηματοδότησης Υφιστάμενων Επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση, τόσο στην Εσωτερική όσο και στην Εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια Ευρώ. Πατήστε εδώ για το Έντυπο Ενημέρωσής μας.

Επικείμενες Δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020

Με το παρόν επισυνάπται συνοπτική και περιεκτική Ενημέρωση (Snippet), αναφορικά με τις επερχόμενες Επιχορηγούμενες Δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πιο συγκεκριμένα η Δράση που προβλέπει την ενίσχυση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εμπορίου, της Εστίασης και της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, που φέρει τον τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», προγραμματίζεται να προκηρυχθεί στις 5 Δεκεμβρίου 2018 και ο Προϋπολογισμός της (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, κατανεμημένος σε 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Παρακαλούμε όπως μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για οποιαδήποτε απο τα Προγράμματα ταιριάζει καλύτερα στις Επιχειρηματικές σας ανάγκες.

Θετικές αλλαγές στους Αναπτυξιακούς Νόμους – Επικείμενη Προκήρυξη 3ου κύκλου υποβολών Ν. 4399/16

Στο παρόν άρθρο παρατίθενται News Alerts των επικείμενων εξελίξεων που προωθούνται αναφορικά με την υποβολή και διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Νόμων 4399/16, 3908/11, 3299/04, ως προς την ενημέρωση του Επενδυτικού Κοινού.

  • Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τις αλλαγές που επικείνται στο πλαίσιο των ενεργών Επενδυτικών Νόμων, παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ
  • Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με την επικείμενη Προκήρυξη του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» παρακαλούμε όπως μεταβείτε εδώ

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχει διαχειριστεί σημαντικό αριθμό ενεργών Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016. Συστήνεται η επιμελής παρακολούθηση των συνεχών νομοθετικών αλλαγών και την αναγκαιότητα για άμεση προσαρμογή στην συνεχώς μεταβαλλόμενη κείμενη νομοθεσία με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση των Επενδυτικών Σχεδίων.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των παραπάνω.