Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού | ΕΣΠΑ 2014-2020

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις αποκλειστικά της Κεντρικής Μακεδονίας και στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 52.000.000 €.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000,00 € – 600.000,00 €. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται από 12.03.2019 έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 14.06.2019 ώρα 14:00.

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας από την ENERGY FINACIAL GROUP πατήστε εδώ