Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού | ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Το πρόγραμμα “Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού” του ΕΣΠΑ 2014-2020, στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 52.000.000 €.

Τομείς Δραστηριότητας

  • Τουρισμός,
  • Αγροδιατροφή,
  • Δομικά υλικά,
  • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία,
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
  • Τεχνολογίες Ενέργειας,
  • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,
  • Τεχνολογίες Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 100.000,00 € – 600.000,00 €. Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης είναι έως 45% Δημόσια Επιχορήγηση και τουλάχιστον 55% Ιδιωτική συμμετοχή, αντίστοιχα

Για την περαιτέρω ενημέρωσή σας, παρακαλώ πατήστε εδώ