Έκδοση Οικοδομικών Αδειών με βάση το Νέο Νόμο 4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος”

Η διαδικασία Υποβολής, Ελέγχου και Έκδοσης Αδειών εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς και της γνωστοποίησης εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών βάσει του Νέου Νόμου 4495/2017 έχει αλλάξει.
Πατήστε εδώ για την περαιτέρω ενημέρωση σας.