ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΤΕΑ

Ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020).

Πατήστε εδώ ως προς την ενημέρωσή σας.