Ολοκληρωμένος Έλεγχος Αναπτυξιακών Νόμων

Η ομάδα της Energy Financial Group, έχοντας Διαχειριστεί και Ολοκληρώσει αξιοσημείωτο αριθμό Επενδυτικών Σχεδίων που έχουν υποβληθεί ή / και υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις των ν.3299/2004, ν.3908/2011 και ν.4399/2016

Διαθέτει: Όλο το φάσμα των Εμπειρογνωμόνων ( Ειδικότητα Πολιτικού Μηχ/κού , Μηχανολόγου Μηχ/κού, Μηχ/κού Εκτιμητή, Ενεργειακού Μηχ/κού, Υγιειoνολόγου, Λογιστή Α΄ κλπ) που απαιτούνται για την εκπόνηση των απαραίτητων Βεβαιώσεων Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου καθώς και

Συνεργάζεται: Με Ορκωτούς Ελεγκτές / Λογιστές ή Ελεγκτικές Εταιρείες, που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του 4449/2017

Διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την Ομαλή και Έγκαιρη Ολοκλήρωση και Εκταμίευση των επιχορηγούμενων Επενδυτικών Σχεδίων.

Για να δείτε την Εξειδικευμένη Ενημέρωση της Energy Financial Group πατήστε εδώ.