texnikes_meletes_slide2
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Έμπειροι Μηχανικοί αναλαμβάνουν όλο το φάσμα χορήγησης Βεβαιώσεων Υλοποίησης
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
advisory_services_slide1
ADVISORY SERVICES
Είμαστε δίπλα στην επιχείρησή σας, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
GDPR-στον-Τουρισμό
GDPR – ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ανάλυση απαιτήσεων και εκπόνηση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης, με βάση τον κανονισμό προστασίας δεδομένων (GDPR)
ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ
ΣΕ 3 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ENERGY FINANCIAL GROUP στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στηρίζεται σε καινοτόμες μεθόδους και κυρίως σε ειδικώς καταρτισμένο Ανθρώπινο Δυναμικό. Ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη διαφοροποίησης της εταιρίας από τον ανταγωνισμό, συνιστά η αποτελεσματική και εξατομικευμένη προσέγγιση στη Διαχείριση κάθε Έργου που αναλαμβάνει (Project Management).

Τεχνικες Μελετες - Τεχνικοι Εμπειρογνωμονες

H Εταιρία αναλαμβάνει εργασίες Πολιτικού Μηχανικού όπως ενδεικτικά Έκδοση Αδειών Δόμησης και Αδειών Ίδρυσης και λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Τακτοποίηση Ακινήτων/Αυθαιρέτων, Εκτιμήσεις Ακινήτων, Κατάρτιση Προϋπολογισμών, διενέργεια επιτόπιων Τεχνικών Ελέγχων, υποβοήθηση της διαδικασίας Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων και τον σχεδιασμό, εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

Advisory Services

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την εκπόνηση Χρηματοοικονομικών και Οικονομοτεχνικών Μελετών, που αφορούν την άντληση χρηματοδότησης από Ιδιώτες ή/και Πιστωτικά Ιδρύματα, την Εξυγίανση και Αναδιάρθρωση Υφιστάμενων Υποχρεώσεων, την πραγματοποίηση νέων επενδύσεων καθώς και την ένταξη Επενδύσεων σε Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις.

GDPR

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός GDPR 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Ανθρώπινο Δυναμικό / Κατάρτιση

Η Εταιρία βασίζει την επιτυχία της στο βασικότερο περιουσιακό της στοιχείο, το Ανθρώπινο Δυναμικό της. Έχει στελεχώσει τα Τμήματά της με άριστα καταρτισμένο προσωπικό, με γνώμονα την εξειδίκευση και το κατά περίπτωση απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, ενώ επιδιώκει την συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της τέχνης και της επιστήμης.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (100%)
Μεταπτυχιακές Σπουδές (65%)
Τεχνική Κατάρτιση (85%)
Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις, Σεμινάρια (85%)

NEA

Επενδυσεις

Αγορα

UPDATE: Global World & Greek brief Macroeconomic Review April – May – June 2020

H Energy Financial Group με την παρούσα δημοσίευση…

Εγγραφή στο Newsletter μας

Note

Η Energy Financial Group πλέον σας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση του GDPR στις επιχειρήσεις σας.

Ο Νέος Γενικός Κανονισμός απαιτεί από όλες ανεξαρτήτως τις εταιρίες από τις 25-05-2018:

• να ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
• να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection Officer)
• να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριών
• να έχουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα της Πληροφορίας (Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας)
• να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)
• να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας (Privacy by Design, Privacy by Default)
• να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων
• να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το προσωπικό τους
• να έχουν σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (Incident Response Plan)